دکتر سید وحید عقیلی (۱۳۳۷-)دانشیار،عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه‌ آزاد اسلامی، از جمله سوابق وی: رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات،سردبیری فصلنامه علمی، ترویجی رسانه، رئیس دانشکده خبر دانشگاه آزاد، دبیر سرویس اقتصادی، عضوی شورای سردبیری روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز، مدیر مسئول روزنامه‌ فرهیختگان