1358،مشهد
کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی
مدرس دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ه، دانشگاه اسلامی هنر در قم و مرکز آموزش موسسه همشهری
سردبیری ایسنا در استان خراسان
سردبیر گردشگری خبرگزاری میراث فرهنگی
دبیری سرویس‌های شهری و اجتماعی روزنامه همشهری چاپ‌ عصر
معاون سردبیر روزنامه همشهری چاپ‌ عصر
مدیر نشریات ضمایم روزنامه همشهری